KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski

NIP: 548-22-51-156

Sekcja Wyrobów Lakierowych
przy Zarządzie Głównym SITPChem

Zarząd Główny: sitpchem.org.pl

----------------------------------------------------------

 SITPChemOddzialCieszyn

----------------------------------------------------------

 

odwiedzin: 122322

O nas
     SITPChem
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Cieszyn.
Polish Association of Chemical Engineers

Sekcja Wyrobów Lakierowych przy Zarządzie Głównym SITPChem

Członek Europejskiej Federacji FATIPEC
Surface Coatings Division, Member of the FATIPEC Federation

  

           Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej i patriotyzmu gospodarczego.

 


Działalność Oddziału SITPChem w Cieszynie


KOMPETENCJE –FACHOWOŚĆ – TRADYCJA

 

Do najważniejszych projektów realizowanych przez środowisko chemików należą:

1.Sesje „Dzień Chemii”

Organizowane od roku 2013 w ramach wspólnych projektów z dyrekcjami szkół średnich Powiatu Cieszyńskiego oraz z Republiki Czeskiej. Mają one na celu popularyzowanie nauki i techniki wśród młodzieży, motywowanie do poszerzania wiadomości, współpracę uczniów szkół powiatu cieszyńskiego, współpracy transgranicznej ze szkołami w Republice Czeskiej oraz wsparcie procesu dydaktycznego szkół.

W programach przedstawiane są prezentacje, konkursy, zajęcia praktyczne.

Utworzone zostało Koło Młodych Chemików SITPChem, które współpracuje Oddziałem.

 

2.Seminaria i wykłady

Wykłady "Przyjazna Nauka" w trybie zdalnym, rozpoczęte w roku 2020. Wykłady są szeroko promowane i udostępniane  dla wszystkich członków SITPChem w Polsce.
Seminaria „Sekcji Miłośników Nauki i Techniki” o szerokim zakresie tematyki, organizowane wspólnie z UTW w Cieszynie www.utwcieszyn.us.edu.pl/index.php
Seminaria „Materiały do farb”. Organizowane okresowo przy współpracy z PPG Cieszyn oraz firm, producentów surowców i materiałów dla przemysłu lakierniczego.

3.Imprezy dla członków i sympatyków SITPChem

„Wesołe Świętowanie” z okazji rocznic uzyskania niepodległości wraz z prelekcjami i konkursami.
„Spotkania Noworoczne” z prezentacjami podsumowującymi rok działalności.
„Dzień Chemika” – sporadycznie przy współpracy z przemysłem.
„Spotkania okazjonalne” – różne imprezy, w tym okolicznościowe dla członków SITPChem.
„Festiwal Organizacji Pozarządowych” na rynku w Cieszynie. Jest to wydarzenie promocyjne SITPChem dla  mieszkańców.
„Wyjazdy techniczne” – organizowane wg programu, w miarę zapotrzebowania.
 

4.Kongres ETCC2022 

Kongres organizowany jest od 70 lat w różnych krajach europejskich, po raz pierwszy odbędzie się w Polsce w dniach 12-14 Lipca 2022. SITPChem jest głównym organizatorem. 

Bliższe informacje etcc2022.org

 

5. Studia podyplomowe: Wyroby Lakierowe Technologia i Stosowanie” studiafarby.pk.edu.pl/

SITPChem współpracuje merytorycznie od roku 2016 w organizacji dwusemestralnych studiów specjalistycznych. Wykładowcy prowadzący zajęcia wywodzą się z uczelni, instytutów, oraz z przemysłu ( w tym specjaliści z Niemiec).

Działalność ta wpisuje się w uchwałę Walnego Zajadu  SITPChem.

 

6.Prace we władzach SITPChem i FSNT NOT

Członkowie Oddziału są od wielu lat wybierani do władz naczelnych, w tym pełnią funkcję Prezesa, wiceprezesa i członka Zarządu Głównego SITPChem oraz przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.

Aktywnie działamy w ramach Wojewódzkiego Oddziału FSNT NOT w Bielsku Białej, w tym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz 2 Delegatów. Uczestniczymy w pracach Komitetów NOT w Warszawie.

 

7. Prace w ramach FATIPEC.

FATIPEC -Europejska Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych www.fatipec.com.  SITPChem jest aktywnym członkiem Federacji od roku 1992. Współpracujemy w sprawach merytorycznych, uczestniczymy w pracach władz, w tym J.Kozieł był prezydentem oraz Sekretarzem Generalnym FATIPEC.  W roku 2006 organizowaliśmy międzynarodowy Kongres FATIPEC wraz z wystawą w Budapeszcie, wspólnie ze Stowarzyszeniem węgierskim MKE.

 

8.Odznaczenia

Członkowie Oddziału SITPChem posiadają odznaczenia: Honorowa Odznaka SITPChem, Medal imienia Wojciecha Świętosławskiego, Godność Członka Honorowego SITPChem, Odznaki Honorowe NOT: Srebrna, Złota, Diamentowa

 

  Z KART HISTORII 

Organizacja pod nazwą  „Związek Inżynierów Chemików” została założona w Warszawie w roku 1927,  a następnie przekształcona w roku 1930 w Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem.
Pierwsze Koło SITPChem w Cieszynie zostało powołane  w 1959 r. przy Cieszyńskiej Fabryce Farb i Lakierów.  Grupa założycielska składała się z 14 osób, w tym między innymi: Rudolf Cieńciała,  Jan Lazar, Wanda Klimek, Alfred Dworzak,  Karol Branny. Koło należało do Oddziału SITPChem  w Katowicach. Wieloletnim prezesem był  dr Adam Grycz, wiceprezesem Gertruda Kujawa  a skarbnikiem Józef Zahradnik.
Na początku lat siedemdziesiątych nastąpił kryzys działalności SITPChem; spadek aktywności chemików i obniżenia liczby członków do 15 osób. W drugiej połowie dekady nastąpiło wyraźne ożywienie aktywności. Na czele Koła stanął wówczas Stanisław Gruszka a wiceprezesem został Zbigniew Sikora, członkami zarządu byli Józef Kozieł, Krystyna Pawliczek i Ryszard Bałandziuk. Koło należało już w tym czasie do Oddziału SITPChem w Oświęcimiu. W roku 1982 Prezesem Koła został Józef Kozieł.
 
Koło w Cieszynie działało bardzo prężnie. Do najważniejszych osiągnięć w tym czasie należy zaliczyć:
-   Zdobycie wielu nagród w wojewódzkich konkursach „ Za Osiągnięcia w Dziedzinie Techniki”
-   Uzyskanie Nagród Wojewody Bielskiego za najlepsze rozwiązania techniczne i innowacyjne
-   Organizacja Studium Podyplomowego na Politechnice Śląskiej w zakresie technologii farb i żywic (udział ok 25 osób)
-   Kursy językowe i kursy obsługi komputerów
-   Udział w konferencjach naukowych, kongresach i targach, w tym zagranicznych
-   Uzyskanie Specjalizacji  Zawodowych pierwszego i stopnia i drugiego stopnia
-   Udział w ruchu wynalazczym

 

Za osiągnięcia techniczne członkowie Koła odebrali nagrody wojewódzkie, nagrody Ministrów Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Leśnictwa i przemysłu Drzewnego a także uzyskano I miejsce w konkursie „Mistrz Racjonalizacji”.  Tytuł „Inżynier Roku” nadany został Rudolfowi Cieńciale.
 
 
Oddział SITPChem w Cieszynie powołany został przez Zarząd Główny z dniem 1 stycznia 1988 roku

 

Do najważniejszych  osiągnięć w działalności Oddziału w Cieszynie należały m.in.:
 • Organizacja międzynarodowych konferencji w zakresie surowców, technologii, aparatury
 • Współudział (wspólnie z Oddziałem w Gliwicach) w  organizacji ogólnopolskich konferencji na temat  restrukturyzacji przemysłu chemicznego
 • Udział w codziennych sprawach  Polifarbu Cieszyn, perspektyw rozwoju, polityki kadrowej, struktury organizacyjnej, przekształceń strukturalnych i in.
 • Organizacja konferencji „EKOLAK” – ochrona środowiska w produkcji i stosowania farb.
 • Wycieczki techniczne krajowe (fabryki farb, targi) i zagraniczne (Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Niemcy i in.)
 • Organizacja kursów: w zakresie aplikacji farb i lakierów, językowych oraz obsługi komputerów
 • Popularyzacja Specjalizacji Zawodowych Inżynierów: 6 osób uzyskało I stopień, 1 osoba  II stopień  specjalizacji.  Trzy osoby były recenzentami, 1 osoba członkiem Gł. Komisji ds. Specjalizacji Techników.
 • Kurs specjalistyczny wraz z egzaminem w zakresie farb i żywic dla techników
 • Szkolenia z zakresu stosowania farb i lakierów
 • Udział w międzynarodowych targach  w Budapeszcie i Nicei oraz kongresach organizowanych przez organizacje międzynarodowe: FATIPEC, CEPE, UATCM
 • Aktywna współpraca z zakładami przemysłowymi, FSNT NOT, zaprzyjaźnionymi Oddziałami SITPChem w Gliwicach i Oświęcimiu, władzami samorządowymi.
 • Organizacja narady ZG SITPChem z  przedstawicielami Ministerstwa Przemysłu i Handlu
 • Działalność na rzecz integracji kadry  technicznej, spotkania, imprezy towarzyskie.
 • Udział członków Oddziału w Cieszynie w pracach  Zarządu Głównego SITPChem i Głównej Komisji Rewizyjnej a także Sekcji Korozji, Sekcji Jakości i Normalizacji,  Sekcji Ochrony Środowiska.

 

Na szczególną uwagę zasługuje utworzenie Sekcji Wyrobów Lakierowych przy Zarządzie Głównym SITPChem w oparciu o działaczy Oddziału w Cieszynie. W roku 1992 w Amsterdamie Sekcja powołana została w poczet członków FATIPEC – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z siedzibą w Paryżu (www.fatipec.com )

Członkowie Oddziału w Cieszynie wyróżnieni zostali wieloma odznaczeniami SITPChem, w tym Medalem Świętosławskiego, NOT, odznaczeniami  państwowymi oraz otrzymali godność Członka Honorowego SITPChem nadawaną przez Walne Zjazdy SITPChem.

 

Członkostwo w SITPChem ułatwia i zapewnia:

 • wpływ środowiska technicznego na opiniowanie decyzji ekonomicznych

 • integrację chemików oraz sympatyków przemysłu chemicznego z różnych firm i miejscowości

 • udział w seminariach i konferencjach co pomaga odświeżyć i pogłębić wiedzę specjalistyczną, w tym w zakresie najnowszych rozwiązań i trendów 

 • możliwość zaprezentowania i przedyskutowania własnych opracowań i poglądów  

 • nawiązywanie kontaktów z ludźmi nauki i przemysłu, którzy mogą stać się partnerami biznesowymi, a relacje koleżeńskie  są przydatne w działalności zawodowej.

 

DOŁĄCZ  DO  NAS.

Skontaktuj się, podziel się z nami Twoimi poglądami i propozycjami organizacyjnymi

Deklaracja członkowska członka SITPChem dostępna jest na naszej stronie internetowej:  www.sitpchemcieszyn.pl  w zakladce _Przystąp do nas

Szersze informacje o Stowarzyszeniu można znaleźć na stronie: www.sitpchem.org.pl

 =================

 

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: SITPChem, Chemia Cieszyn