KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

 e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski

Sekcja Wyrobów Lakierowych
przy Zarządzie Głównym SITPChem

Zarząd Główny: sitpchem.org.pl

 

odwiedzin: 44528

Odznaczenia SITPChem

CZŁONEK HONOROWY SITPChem 

          Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla SITPChem /w uznaniu szczególnych zasług w kreowaniu i realizacji statutowych zadań SITPChem oraz  osobistego wkładu w rozwój i popularyzowanie osiągnięć Stowarzyszenia posiadającemu/ lub w działalności na rzecz nauk chemicznych i przemysłu chemicznego.

Godność Członka Honorowego nadaje Walny Zjazd SITPChem po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Nagród i Wyróżnień oraz Zarządu Głównego.

Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, a ponadto mają prawo uczestniczyć w Walnych Zjazdach SITPChem z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.Członkowie Honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

Członkostwo Honorowe wygasa na skutek:

 • dobrowolnego zrzeczenia się godności Członka Honorowego, 
 • śmierci Członka Honorowego,
 •  pozbawieniem godności uchwałą Walnego Zjazdu SITPChem, podjętego większością co najmniej 2/3 głosów w obecności 1/2 uprawnionej liczby delegatów.

Godność Członka Honorowego  może być przyznana  członkowi  zwyczajnemu  w uznaniu szczególnych zasług w kreowaniu i realizacji statutowych zadań SITPChem oraz  osobistego wkładu w rozwój i popularyzowanie osiągnięć Stowarzyszenia posiadającemu:

HONOROWA ODZNAKA SITPChem

SITPChem posiada jednostopniową Honorową Odznakę

Honorowa Odznaka może być przyznana osobie fizycznej lub osobie prawnej.

Honorowa Odznaka wyobraża sześciokątny pierścień z benzenu z napisem w środku „SITPChem”, w kolorach: tło wiśniowe ze złoconą obwódką i złoconym napisem w środku.

Honorową Odznakę SITPChem może otrzymać osoba fizyczna, która:

 1.  jest członkiem Stowarzyszenia i co najmniej od 5 lat bierze aktywny udział w działalności Stowarzyszenia,
 2. nie będąc członkiem Stowarzyszenia w szczególny sposób wykazała się współpracą ze Stowarzyszeniem lub przyczyniła się do jego popularyzacji.

Honorową Odznakę SITPChem może otrzymać zakład przemysłowy, instytut lub inna osoba prawna, która:

 1. jest członkiem zbiorowym co najmniej od 5 lat wspomagającym finansowo Stowarzyszenie,
 2. nie będąc członkiem zbiorowym, co najmniej od 5 lat wspiera działalność Stowarzyszenia oraz współpracuje z nim w sposób szczególnie owocny.

Honorowa Odznaka SITPChem może być nadawana również osobom fizycznym lub prawnym nie będącym obywatelami Państwa Polskiego, w uznaniu ich współpracy ze Stowarzyszeniem oraz popularyzacji działalności SITPChem poza granicami Polski.

Honorowa Odznaka SITPChem może być nadana z okazji Walnego Zjazdu Stowarzyszenia, Walnych Zjazdów Oddziałów, „Dnia Chemika”, jubileuszów i innych uroczystości stowarzyszeniowych lub państwowych.

Honorową Odznakę SITPChem nadaje w imieniu Zarządu Głównego – Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z inicjatywy własnej, Sekcji lub Komitetów Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału SITPChem.

Wręczenie Honorowej Odznaki SITPChem powinno mieć charakter uroczysty. Wręczenia dokonuje prezes Zarządu Głównego, upoważniony członek Zarządu Głównego lub prezes właściwego terenowo Oddziału SITPChem

MEDAL im. Prof. WOJCIECHA ŚWIĘTOSŁAWSKIEGO

Medal imienia Wojciecha Świętosławskiego wraz z dyplomem jest wysokim wyróżnieniem honorowym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Medal imienia Wojciecha Świętosławskiego z dyplomem jest wysokim wyróżnieniem honorowym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Awers wyobraża podobiznę profesora Wojciecha Świętosławskiego z napisem: 1881- 1968 Wojciech Świętosławski.

Rewers zawiera w górnej części napis: Kol. z miejscem na wygrawerowanie nazwiska osoby odznaczonej i dalej „ZASŁUŻONEMU DLA POLSKIEJ CHEMII I STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO”.

W dolnej części rewersu znajduje się fragment przemysłowej instalacji chemicznej.

Medal jest przyznawany osobom fizycznym, będącym członkami Stowarzyszenia za wybitne zasługi związane z zakresem działania SITPChem oraz w uznaniu zasług i osobistego wkładu do rozwoju polskiej chemii, osobom posiadającym:

 1. Odznakę Honorową SITPChem
 2. Złotą Odznakę NOT

Zarząd Główny Stowarzyszenia w szczególnych wypadkach może przyznać Medal im. Wojciecha Świętosławskiego:

 1. osobom nie będącym członkami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – za wybitne, powszechne uznane osiągnięcia i zasługi dla rozwoju polskiej chemii i popularyzację osiągnięć SITPChem
 2. obywatelom państw obcych – w zakresie współpracy ze Stowarzyszeniem oraz popularyzację działalności SITPChem poza granicami Polski.

Dekoracja Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego i wręczenie dyplomu powinna mieć charakter uroczysty. Dekoracji dokonuje Prezes Zarządu Głównego SITPChem lub upoważniony przez niego wiceprezes, w czasie Walnych Zjazdów SITPChem, dorocznych Zjazdów Naukowych SITPChem – PTCh oraz ważnych uroczystości.

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: SITPChem, Chemia Cieszyn