KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

 e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski
Sekcja Wyrobów Lakierowych 
przy Zarządzie Głównym SITPChem

odwiedzin: 40318

Historia i tradycja

90 -  lat SITPChem- w Polsce

55 – lat Środowiska Chemików w Cieszynie

Historia i tradycje SITPChem w Cieszynie

Koło SITPChem w Cieszynie

Pierwsze Koło SITPChem zostało powołane  w 1959 r. przy Cieszyńskiej Fabryce Farb i Lakierów.  

W  kilkunastoletnim  okresie, aż  do końca lat  sześćdziesiątych prowadzona była bardzo aktywna działalność:

-        organizacja kursów i szkoleń oraz prelekcji dla załogi fabryki

-        sympozja naukowe z udziałem instytutów i firm zagranicznych

-        wycieczki  techniczne  i  turystyczne,  w  tym  do zakładów  przemysłowych oraz  na   targi  krajowe i zagraniczne

-        kursy specjalistyczne dotyczące technologii farb i żywic

-        działalność towarzyska, bale, spotkania, imprezy okolicznościowe.

Na początku lat siedemdziesiątych, po przejściowym kryzysie działalności SITPChem, nastąpiło wyraźne ożywienie aktywności. Koło w Cieszynie należało wtedy do Oddziału SITPChem w Oświęcimiu.  Do najważniejszych osiągnięć w tym czasie trzeba zaliczyć:

-        Zdobycie wielu nagród w wojewódzkich konkursach „Za Osiągnięcia w Dziedzinie Techniki”

-        Uzyskanie Nagród Wojewody Bielskiego za najlepsze rozwiązania techniczne i innowacyjne

-        Organizacja Studium Podyplomowego w zakresie technologii farb i żywic

-        Kursy językowe i kursy obsługi komputerów

-        Udział w konferencjach naukowych, kongresach i targach, w tym zagranicznych

-        Uzyskanie Specjalizacji  Zawodowej I stopnia (3 osoby)

-        Udział w ruchu wynalazczym

Za osiągnięcia techniczne członkowie Koła odebrali nagrody wojewódzkie, nagrody Ministrów Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Leśnictwa i przemysłu Drzewnego a także uzyskano I miejsce w konkursie „Mistrz Racjonalizacji”. Członek Koła uzyskał tytuł „Inżynier Roku”

Oddział SITPChem w Cieszynie

Oddział SITPChem w Cieszynie powołany został przez Zarząd Główny z dniem 1 stycznia 1988 roku. Oddział objął swoim działaniem chemików pracujących w Polifarbie oraz innych zakładach i instytucjach w Cieszynie.

Do najważniejszych  osiągnięć w działalności należały m.in.:

-        Organizacja międzynarodowych konferencji w zakresie surowców, technologii, aparatury

-        Współudział w  organizacji ogólnopolskich konferencji na temat  restrukturyzacji przemysłu chemicznego

-        Udział w codziennych sprawach Polifarbu Cieszyn, perspektyw rozwoju, polityki kadrowej, analizy struktury organizacyjnej, przekształceń strukturalnych i in.

-        Organizacja konferencji „EKOLAK” – ochrona środowiska w produkcji i stosowania farb.

-        Wycieczki techniczne i turystyczne krajowe (fabryki farb, targi) i zagraniczne (Czechy, Słowacja, Austria, Węgry)

-        Organizacja kursów w zakresie aplikacji farb i lakierów, językowych oraz obsługi komputerów

-        Popularyzacja specjalizacji zawodowych: 6 osób uzyskało I stopień, 1 osoba  II stopień  specjalizacji.  Trzy osoby były recenzentami, 1 osoba członkiem Gł. Komisji ds. Specjalizacji Techników.

-        Kurs specjalistyczny wraz z egzaminem w zakresie farb i żywic dla techników

-        Udział w międzynarodowych targach  w Budapeszcie i Nicei.

-        Organizacja narady ZG SITPChem z  przedstawicielami Ministerstwa Przemysłu i Handlu

-        Działalność na rzecz integracji kadry  technicznej, spotkania, imprezy towarzyskie.

Członkowie Oddziału w Cieszynie biorą czynny udział w pracach władz SITPChem:

-        Zarządu Głównego SITPChem w Warszawie                 

-        Głównej Komisji Rewizyjnej

-        Sekcji Wyrobów Lakierowych Przemysłu Chemicznego.

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: SITPChem Cieszyn