KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

 e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski
Sekcja Wyrobów Lakierowych 
przy Zarządzie Głównym SITPChem

odwiedzin: 42112

FATIPEC

Trwają przygotowania do ETCC2020

ETCC2020 - European Technical Coatings Congress (www.etcc2020.org) odbędzie się w dniach od 2 do 4 września 2020r.

w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kongres organizowany jest od 70 lat w różnych krajach europejskich.

Po raz pierwszy odbędzie się w Polsce.

Organizatorami kongresu ETCC2020 są:

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem   www.sitpchem.org.pl   oraz

 • Europejska Federacja FATIPEC - Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries  www.fatipec.com.

ETCC2020 jest najbardziej prestiżowym i najważniejszym kongresem technicznym oraz naukowym wydarzeniem, platformą spotkań z naukowcami z instytutów i uczelni. Będzie to doskonala okazja do nawiązania współpracy międzynarodowej, zdobycia unikalnej wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć w zakresie surowców, produktów, urządzeń, badań rozwojowych oraz testowania.

Konatkt e-mailowy:

etcc2020@sitpchem.org.pl

Media społecznościowe:

Facebook: https://facebook.com/etcc2020

Instagram:https://instagram.com/etcc2020

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F A T I P E C  Federation of Associations of Technicians for Industry of Pints in European Countries

 FATIPEC- Federacja  Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Farb i Lakierów (Federation of Associations of Technicians for Industry of Pints in European Countries) z siedzibą w Paryżu, założona została  w roku 1950 w Genewie.  Członkami federacji jest 12 stowarzyszeń naukowo-technicznych państw Europejskich: Niemcy (2 stowarzyszenia), Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Węgry, Czechy, Polska, Rosja i Grecja. Przedstawiciele tych krajów stanowią Zarząd FATIPEC.

 Polska jest aktywnym członkiem FATIPEC od roku 1992.

 Członkami Zarządu FATIPEC z ramienia SITPChem są:  Jerzy Kropiwnicki –Sekretarz Generalny SITPChem oraz Małgorzata Zubielewicz- Członek Zarządu Oddziału  SITPChem  w Gliwicach. Sekretarzem Generalnym w kadencji 2015-2018 jest Józef Kozieł, członek ZG SITPChem, Prezes ZO w Cieszynie.

 Problematykę naukową nadzoruje Europejski Komitet Naukowy (European Scientific Committee –ESC) FATIPEC  w którego skład wchodzą naukowcy z wszystkich krajów członkowskich.  Polska reprezentowana jest przez dr hab. Marię Zielecką, prof. IChP  z-cę dyrektora ds. naukowo-badawczych w Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie.

 Więcej informacji o FATIPEC na stronie internetowej: www.fatipec.com .

Kontakt e-mailowy: info@fatipec.com

 W czerwcu 2013, po kilkuletnich negocjacjach,  podpisana została  umowa o współpracy pomiędzy FATIPEC a  Federacją OCCA (Oil & Colour Chemists' Association) w Wielkiej Brytanii na mocy której organizowane są wspólnie kongresy naukowo techniczne ETCC (European Technical Coatings Congress).

Powołano wspólny Komitet Sterujący i uzgodniono sprawy organizacyjne. Ten ruch powoduje znaczne poszerzenie obszaru wspólnych działań, praktycznie w całej Europie. OCCA swoim zasięgiem  także oddziały w Republice Południowej Afryki, Indiach, Pakistanie Kuala Lumpur, Singapurze i Kanadzie. Łącznie posiada ok 1500 członków indywidualnych.

 FATIPEC należy do Światowej Konfederacji Stowarzyszeń CSI  (Coatings Societies International), w której skład wchodzą ponadto federacje:   z Japonii (2 Federacje), Nowej Zelandii, Australii, Argentyny, Wielkiej Brytanii, Skandynawii  oraz 3 krajów Ameryki Łacińskiej (Wenezuela, Peru, Kolumbia). CSI prowadzi szereg projektów technicznych, w tym: kursy specjalistyczne w systemie „e-learning” na różnych poziomach kształcenia w zakresie chemii i technologii farb, wymiana informacji naukowo-technicznych, publikacji itp. Państwa członkowskie organizują konferencje i kongresy obejmujące tematykę farb, klejów, materiałów budowlanych.

 Strategia na najbliższe lata

Zarząd FATIPEC na posiedzeniu w dniu 5 września 2014 w Kolonii (Niemcy) ustalił główne kierunki działalności na najbliższe lata w tym m.in.:

 • Wdrożenie rozszerzanego zakresu działań FATIPEC o techniczne obszary: kleje, farby graficzne, materiały budowlane (na bazie polimerów)
 • Zintensyfikowanie współpracy naukowo-technicznej z instytutami, centrami badawczymi, uczelniami w każdym kraju członkowskim
 • Stworzenie bazy danych organizacji badawczych o zdefiniowanych obszarach badań dla bardziej efektywnej współpracy
 • Przygotowanie bazy danych czasopism fachowych i ustalenie współpracy merytorycznej oraz publikacji
 • Utworzenie tematycznych zespołów roboczych dla wsparcia strategii federacji FATIPEC
 • Promocja i aktywizacja młodych naukowców; studentów, absolwentów szkół wyższych i doktorantów w zakresie edukacji technicznej i promocji
 • Wprowadzenie stałej wersji informacyjnej „Fatipec News” na stronie internetowej, zawierającej najnowsze informacje dotyczące nauki i przemysłu farb oraz bieżących wydarzeń w poszczególnych stowarzyszeniach
 • Działania dla przyjmowania nowych członków FATIPEC z minimalnym celem: „28 członków UE = 28 członków FATIPEC”.
 • Umacnianie współpracy ze stowarzyszeniami w krajach w których istnieją oddzielne organizacje techniczne: w tym Anglia, kraje skandynawskie, Iran i inne.
 • Nacisk na większą aktywność merytoryczną Europejskiego Komitetu Naukowego (ESC)
 • Publikacje i promocje FATIPEC i stowarzyszeń, członkowskich
 • Kontynuacja prac nad integracją z innymi stowarzyszeniami i federacjami w Europie (Skandynawia, federacja krajów śródziemnomorskich itp.)

 Ustalono rozpoczęcie prac nad długoterminową strategią i szczegółowym programem działań na najbliższe 10 lat. Będzie on rozpisany także na zespoły robocze.

 Europejski Kongres Naukowo Techniczny ETCC

 Dla zwiększenia rangi i merytorycznego poszerzenia programu w roku 2012 dotychczasowy (od 60 lat), tradycyjny kongres FATIPEC został zastąpiony nową formą kongresu o nazwie European Technical Coatings Congress -ETCC.

 Kongres naukowy ETCC 2014 odbył się w dniach 3-5 września 2014 w Kolonii (Niemcy). Organizatorami Kongresu byli: FATIPEC wraz z niemieckimi stowarzyszeniami GDCh Lackchemie oraz VILF, będącymi także członkami FATIPEC.  

W kongresie uczestniczyło prawie 500 osób, wygłoszono 85 referatów  oraz 6 wystąpień plenarnych. Przedstawiono ponadto 40 tematycznych posterów.

W ramach kongresu odbywała się wystawa w której firmy, producenci materiałów, urządzeń produkcyjnych, badawczych przedstawiały swoją ofertę najnowszych produktów i rozwiązań technicznych.

Referaty ETCC 2014 podzielone były na grupy tematyczne i były prezentowane w 3 równoległych sesjach oraz wygłoszono zamówione referaty plenarne (Key-note speakers),

 Główne segmenty tematyczne kongresu:

 • Najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie wyrobów lakierowych i farb graficznych
 • Postęp w zakresie produkcji i aplikacji farb
 • Ochrona przed korozją
 • Zrównoważony postęp w zakresie wyrobów lakierowych
 • Farby funkcjonalne
 • Polimery, pigmenty i pozostałe surowce
 • Badania i pomiary

Streszczenia referatów są dostępne w wydanej płycie CD oraz zostały udostępnione członkom FATIPEC na stronie internetowej.

Kongresy organizowane przez FATIPEC nabrały istotnego znaczenia i są wysoko cenione wśród specjalistów.

W trakcie kongresu oceniane były wszystkie referaty wg ustalonych kryteriów: nowość naukowo-techniczna, możliwość zastosowania nowego opracowania, sposób prezentacji.

W wyniku oceny przyznane zostały nagrody FATIPEC po 1000 Euro za najlepsze referaty w kategoriach:

 • Nagroda za najlepszy referat kongresu ETCC 2014 - otrzymała  dr Catarina Esteves z Uniwersytetu Eindhoven (Holandia) za prezentację:  “Self-replenishing functional coatings: repairing surfaces”.
 • Dwie równorzędne nagrody (po 1000 €) w kategorii referatów przedstawionych przez młodych (wiek do 35 lat) naukowców przyznano dla:

> pan Jorge Carneiro z Uniwersytetu Aveiro  (Portugalia) za prezentację: Surface modification of mesoporous silica for improvement of compatibility with anti-corrosion coatings”

> pani Mina Abdolah Zadeh z Uniwersytetu w Delft (Holandia) za prezentację: “Towards more reliable sol-gel coatings by combined extrinsic and intrinsic healing”.

 • Nagroda imienia Alain Clause za najlepszy referat o tematyce ekologicznej otrzymał dr Armin Michel z firmy Corbion Purac (Holandia) za referat: "Lactide-modified polyester resins with enhanced resin- and coating performance".

 W dniu poprzedzającym kongres ETCC 2014 odbyło się całodzienne seminarium: European Summer School Colour and Coatings,  które zgromadziło kilkudziesięciu studentów i absolwentów uczelni z krajów europejskich. Głównym pomysłodawcą i organizatorem Summer School był prof. T. Brock z Hochschule Niederrhein (Niemcy). Bardzo interesujące referaty wygłosili naukowcy z krajów europejskich (w tym dr hab.Maria Zielecka, z ICHP Warszawa), USA i Iranu.

 Następny kongres ETCC 2016 odbędzie się w roku 2016 w Birmingham (Anglia). Przygotowania zostały już rozpoczęte.  Zarząd FATIPEC zdecydował także, że kolejny kongres w roku 2018 odbędzie się w Holandii.

 Edukacja w krajach europejskich

 W ramach prac FATIPEC  Zarząd  przeanalizował stan edukacji w zakresie chemii i technologii wyrobów lakierowych i klejów w europejskich krajach członkowskich.

 W zależności od zaangażowania uczelni wyższych, sytuacja przedstawia się następująco:

 • Niemcy; studentów kształcą 3 uniwersytety z prawami nadawania stopni doktorskich: University of Applied Sciences Esslingen, Esslingen, Niederrhein University of Applied Sciences, Krefeld oraz University Paderborn. Organizowane są także kursy i szkolenia specjalistyczne.
 • Holandia; 4 uniwersytety z prawami nadawania stopni doktorskich: Technical University Eindhoven, Technical University Delft, Wageningen University, Dutch Polymer Institute. Ponadto edukację uzupełniają szkoły średnie oraz kursy i szkolenia specjalistyczne.
 • Rosja; 4 uniwersytety z prawami nadawania stopni doktorskich: Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, St. Petersburg State Institute of Technology, Yaroslavl State Technical University, Yaroslavl,  Kazan National Research Technical University, Kazan
 • Czechy; 1 uniwersytet: University of Pardubice
 • Belgia;  tylko szkoła średnia oraz okresowe kursy specjalistyczne
 • Francja;  prywatna szkoła inżynierska oraz kursy specjalistyczne.
 • Włochy; tylko szkolenia i kursy
 • Polska; brak uczelni oraz szkół średnich ze specjalizacją farb i materiałów polimerowych związanych.
 • Węgry; brak uczelni, szkół średnich i kursów
 • Szwajcaria; brak uczelni, szkół średnich i kursów
 • Grecja; brak uczelni, szkół średnich i kursów

 Po przeanalizowaniu wszystkich danych należy stwierdzić, że kształcenie w zakresie chemii i technologii farb, klejów i materiałów budowlanych jest w wielu krajach niezadawalające. Konieczne jest podjęcie określonych działań w tym zakresie, powołanie specjalizacji na uczelniach wyższych lub stworzenie wyższych szkół specjalizujących się w niektórych technologiach. Chociażby na polskim przykładzie sprawa ta jest jednak ogromnie trudna.

 Dlatego rozważamy uruchomienie kursów poprzez internet (e-learning) z egzaminami końcowymi.

Z prac kierownictwa FATIPEC

Zarząd FATIPEC skupia się nad szczegółami opracowywanej strategii oraz zadań na najbliższe lata. Szczegóły będą dopracowane w przyszłym roku.

Zatwierdzono przyjęcie stowarzyszenia technicznego z Iranu na członka kandydata. Analizowane są każdorazowo sprawy finansowe, budżet i jego realizacja, współpraca z bankiem i in.

Zgodnie ze Statutem Zarząd dokonał wyboru kierownictwa na kolejną 4-letnią kadencję 2015-2018,  w tym:

- Prezydent FATIPEC -  dr Michael Hilt, reprezentujący stowarzyszenie GDCh Lackchemie (Niemcy)

- Sekretarz Generalny FATIPEC – Józef Kozieł, reprezentujący SITPChem (Polska)

- Skarbnik FATIPEC – Philippe Janssens, reprezentujący stowarzyszenie ATIPIC (Belgia)

Wybrano także  3 pozostałych członków (Holandia, Francja, Niemcy),  którzy wraz z Prezydentem, Sekretarzem Generalnym i Skarbnikiem pracować będą jako Prezydium Zarządu (Executive Committee).

Dlaczego warto pracować dla FATIPEC?

Kraje członkowskie wysoko oceniają międzynarodową techniczną współpracę w Europie. Silna Federacja daje okazję do wymiany doświadczeń.  Poprzez Europejski Komitet Naukowy mają możliwość uczestnictwa w merytorycznym przygotowaniu kongresów oraz poszerzania współpracy z instytutami i uczelniami.

Poprzez stronę internetową i publikacje SITPChem jest promowany i znany jako stowarzyszenie z tradycjami, organizujące konferencje, imprezy techniczne, integracyjne i in.

Od ponad 20 lat SITPChem jest aktywnym członkiem  FATIPEC poprzez pracę w zarządzie, prezydium oraz Europejskim Komitecie Naukowym. W roku 2006 organizowaliśmy Kongres FATIPEC wspólnie ze stowarzyszeniem z Węgier.

Naukowcy z Polski wygłaszają referaty na kongresach.  Efektami  dodatkowymi są wyróżnienia i nagrody za najlepsze referaty a także zaproszenia do prezentacji referatów na kongresach poza Europą, przykładowo w Argentynie, USA i in.

FATIPEC intensywnie promuje więc Polską naukę a także prężną działalność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Aktywność międzynarodowa Stowarzyszenia SITPChem, w tym w FATIPEC,  została zapisana w uchwale Walnego Zjazdu SITPChem.

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: SITPChem, Chemia Cieszyn